Reklamační řád

Datum:16.4.2019

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Ke každému zboží je přikládána faktura (doklad o prodeji), která může sloužit zároveň jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Pro kupujícího (spotřebitele) jsou určující zejména občanský zákoník a zákon ochraně spotřebitele. Zboží reklamujte přímo u prodejce na adrese uvedené v záručním/dodacím listu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které by mělo obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace vyřízena dle možností stanovených zákonem.

Před odesláním reklamovaného zboží nejdříve zkontaktujte telefonicky nebo e-mailem prodejce, aby se dohodl postup vyřízení reklamace.

 • Při převzetí zboží je nutné pečlivě překontrolovat jeho správnost, úplnost a případná poškození. Možné odchylky je nutné bezodkladně reklamovat.
 • Zboží na reklamaci zasílejte v původním nebo v jiném k přepravě vhodném obalu. Spolu se zbožím zašlete vyplněný reklamační protokol. Zboží zasílané k reklamaci doporučujeme pojistit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy.
 • Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu servisního střediska (prodejce). Zboží doporučujeme označit nápisem REKLAMACE.

2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU UPLATŇOVANÝ SPOTŘEBITELEM

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil.


3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Délka záruky je uvedena v záručním listu nebo na přiložené faktuře a trvá nejméně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Zákonnou záruku na spotřební zboží podle občanského zákoníku nelze zkrátit. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se počítá od převzetí nová záruční doba.
 • Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dodavatele. Zboží musí být včetně ostatního dodaného příslušenství.
 • Po vyřízení reklamace zašle servisní středisko prodejce na své náklady a riziko zboží zpět zákazníkovi, případně vyzve zákazníka k osobnímu odběru.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  • zacházením či obsluhou a použitím, které jsou v rozporu s dodaným návodem k použití
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití
  • vad zboží způsobených běžným opotřebením
  • v případě výskytu neopravitelné závady má spotřebitel právo požadovat výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy

4. REKLAMACE UPLATNĚNÁ PODNIKATELEM

Tato část reklamačního řádu se vztahuje na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době podnikatelem/odběratelem.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen podat ihned (nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky, v případě převzetí zásilky v pátek nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne) písemně zprávu na e-mailovou adresu dodavatele. Případné pozdější reklamace chybné zásilky nebudou uznány.

V ostatních podmínkách se reklamace odběratelů/podnikatelů vyřizují podle tohoto reklamačního řádu a obchodního zákoníku, není-li výslovně uvedeno, že se úprava reklamačního řádu týká spotřebitele.


5. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Je-li kupující podnikatel (nikoliv spotřebitel), je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Reklamace neúplné, nebo špatné dodávky zboží uznáváme do 24 hod. od převzetí zboží zákazníkem, v případě převzetí zboží zákazníkem v pátek pak nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne.

Kupující může jakoukoliv i další oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu prodejce uvedenou v kontaktech
 • písemně poštou / kurýrem na aktuální adresu prodejce uvedenou v kontaktech
 • osobním doručením na aktuální adresu prodejce uvedenou v kontaktech

Kupující je povinen:

 • uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
 • doložit uskutečnění nákupu (dokladem o prodeji, přikládanou fakturou)

6. POVINNOSTI PRODÁVÁJÍCÍHO

 • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.
 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.Reklamační protokol

Naše prodejny
 • Prodejna a centrální sklad
  Závodu Míru 306/184
  360 17 Karlovy Vary - Stará Role
  Po - Pá | 8:00 - 16:00
 • Showroom stínicí techniky
  Moskevská 40
  360 01 Karlovy Vary
  Po - Pá | 9:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
© 2019 - 2020 Kovopolotovary.cz - všechna práva vyhrazena
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.